ZO Skin Health - Website gebruikersvoorwaarden

Gebruikersovereenkomst

ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V., (ook wel genoemd “ZOSH”, “JC Imp”, “wij” en “ons” en“onze”) ontwikkelden samen http://www.zoskinhealth.nl, hierna genoemd “site”, om u informatie te verschaffen en leerzame bronnen aangaande ZO Skin Health, Inc. producten aan te bieden. Leest u onderstaande gebruikersvoorwaarden voordat u begint met het doorzoeken van onze site. De gebruikersovereenkomst legt de wettelijke overeenkomst uit tussen u – hierna genoemd “bezoeker” – elke keer dat u de website bezoekt, of het nou om persoonlijke, zakelijke of andere reden wat niet genoemd wordt in de wettelijke overeenkomst en ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V., de exclusieve eigenaren en uitvoerders van de site en alle inhoud.

De informatie op de website is bestemd als algemene bron van informatie en educatie. Uw toegang tot en gebruik van de informatie op de website is onderdeel van deze gebruikersovereenkomst. Door toe te treden op de website en deze te gebruiken, accepteert u, zonder beperkingen en kwalificaties, deze gebruikersovereenkomst. Alle ongeautoriseerde, onjuist en/of illegaal gebruik van deze website of de informatie die op de website staat, zal resulteren in uitvoering van enige of alle maatregelen beschikbaar bij wet.

Verantwoordelijkheid bezoeker. De bezoeker heeft volledige verantwoordelijkheid voor alle risico’s geassocieerd met het gebruik en toetreden van de website. Inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot, computervirussen die de computer van de bezoeker en/of andere electronica hebben geïnfecteerd. Tevens vermelden wij dat ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V. geen garantie bieden dat er altijd een connectie kan zijn met de website of dat er geen fouten optreden gedurende uw bezoek aan de website.
Dus, de bezoeker stemt toe dat onder geen enkele voorwaarde een ZO Skin Health, Inc of JC Imp B.V. eigenaar, lid, directeur, werknemer, agent, vertegenwoordiger, licentiegever, aannemer en/of hun erfgenamen veranwoordelijk gehouden zal worden voor enige opgelopen schade gerelateerd aan het bezoeken van deze site.
Houd in gedachte dat ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V. zich het recht voorbehouden om delen van de website aan te passen, op te schorten of te beeindigen zonder melding vooraf.

Gelimiteerde Licentie. ZO Skin Health, Inc. behoudt alle rechten voor op materiaal met copyright, handelsmerken, merknamen, productformules, logo’s, labels en verpakkingen beschikbaar en getoond op de site. JC Imp behoudt alle rechten voor op alle overige inhoud van de site. De bezoeker stemt toe deze rechten niet te schenden om welke reden dan ook.
U heeft een gelimiteerde, niet-exclusieve licentie om kopieën te maken van materiaal met copyright, trademark of anders geregistreerd en gemarkeerd wat getoond wordt of toegankelijk is via de site voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik. U mag echter niets verplaatsen, kopieeren, downloaden, wijzigen, licenties verkopen en werk creëeren gebaseerd op of met enig materiaal beschikbaar op de site.

Uw gelimiteerde licentie wordt niet uitgebreid tot een overdracht van eigendom van enig materiaal van ons. Al het materiaal getoond op de site is het exclusieve eigendom van ZO Skin Health, Inc en/of JC Imp B.V. en zijn beschermd onder de wetten van de Staat California en de federale wet van de V.S., alsmede internationale copyright- en handelsmerkwetten respectievelijk de Nederlandse intellectuele eigendomswetgeving. ZO Skin Health, Inc. behoudt het recht voor om uw gelimiteerde licentie en/of het gebruik van de site en al haar materiaal ofwel in te perken ofwel in te houden. Wees geadviseerd dat ZO Skin Health, Inc haar eigen intellectuele eigendom intensief beschermt en past daarbij alle mogelijkheden geboden door de wet toe.

Medische informatie. ZO Skin Health, Inc. beschrijft haar systemen, producten en indicaties. Echter de informatie getoond op de site aangaande medische behandeling is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van advies gegeven door een arts of ander gekwalificeerd huidspecialist. ZO Skin Health, Inc. noch JC Imp B.V. geven garantie over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en compleetheid van enig materiaal beschikbaar op de site. Daarom zijn wij niet geautoriseerd om e-mails of andere correspondentie te beantwoorden waarin om medisch advies wordt gevraagd. Zoek altijd advies of behandeling bij een arts of andere huidspecialist.

Websites en links van derde partijen. ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V. kunnen op de site mogelijk links naar externe websites geven. Dergelijke links worden slechts ter gemak gegeven. Eveneens kan deze site toegankelijk zijn via derde partijen over welke ZO Skin Health, Inc. noch JC Imp B.V. controle heeft. Toegang naar of van zulke websites zijn voor uw eigen risico en zijn onderhevig aan de Gebruikersvoorwaarden van de betrokken websites. ZO Skin Health, Inc noch JC Imp B.V. zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies geleden of mogelijk geleden door enige aankoop van goederen of diensten geleverd door zulke externe websites. ZO Skin Health, Inc. noch JC Imp B.V. geven garanties of vertegenwoordigingen over de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie gentoond op zulke websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor enige schade of letsel van zulke inhoud of informatie. Een link van een derde partij houdt niet in dat het aanbevolen wordt door ZO Skin Health, Inc. noch door JC Imp B.V..

Niet-vertrouwelijke informatie. Onderhevig aan enige relevante termen of voorwaarden in ons Interne Privacybeleid, zal alle communicatie of materiaal die u ons stuurt via het internet of plaatst op de website, per e-mail of anders, zoals vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en ZO Skin Health, Inc. noch JC Imp B.V. hebben enige verplichting jegens zulke informatie. ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V. mogen ideeën, concepten, kennis of technieken, genoemd in zulke informatie, voor welke doeleinden dan ook, gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot ontwikkeling, produceren of het op de markt brengen van producten.

Privacy. ZO Skin Health, Inc. respecteert de privacy van bezoekers aan de site. Kijk op de site naar het Privacybeleid dat uitleg geeft over rechten van bezoekers en verantwoordelijkheden ten aanzien van informatie die wordt vrijgegeven op deze site.

Handhaving van de wet. Deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze site worden gehandhaafd door de wetten van de Verenigde Staten en de Staat Californie en aanvullend het Nederlands Recht zonder rekening te houden met de conflicten in wetprincipes. Enige juridische actie of rechtsgang aangaande deze site zal alleen plaatsvinden in een federale of staatsrechtbank met competente rechtsmacht in Californië.

Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord dat u schade vergoedt voor ZO Skin Health, Inc., JC Imp B.V., zijn directeuren, medewerkers, agenten, toeleveranciers en derde partij partners verdedigt tegen en onschuldig acht voor alle verliezen, uitgave, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, door enige overtreding van de gebruiksvoorwaarden door u.

Diversen. Mocht enig punt van de gebruikerssvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, dan zal dat punt worden gescheiden, zonder van invloed te zijn op de uitvoerbaarheid van alle andere punten. ZO Skin Health, Inc. en JC Imp B.V. behouden het recht om materiaal op deze site aan te passen of te verwijderen op elk moment naar eigen goedvinden.

Disclaimers. ZO Skin Health, Inc. bezit de site, http://www.zoskinhealth.nl, en voert deze in samenwerking met JC Imp B.V.. Het materiaal beschikbaar op de site is overeenkomstig met de regelgeving en wetten van de staat Californie en zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de Verenigde Staten. Bezoekers van de site van buiten de Verenigde Staten zijn onderhevig aan eigen wettelijke bepalingen. ZO Skin Health, Inc. zal niet verantwoordelijk zijn voor internationale bezoekers die deze site bezoeken of de informatie hierop gebruiken. JC Imp B.V. heeft zorg gedragen voor de Nederlandse vertaling van deze website voor gebruik door inwoners van het Nederlandstalige gebied binnen de Benelux. JC Imp B.V. zal niet verantwoordelijk zijn voor bezoekers van buiten dit gebied, die deze site bezoeken of de informatie hierop gebruiken.

ZO Skin Health, Inc. en Dr. Obagi hebben geen zakelijke relatie met Obagi Medical Products en Obagi Medical Products verkoopt of adviseert geen ZO®-producten. Obagi Medical Products, Inc. onderschrijft de visies uitgedrukt op deze site door ZO Skin Health, Inc. of Dr. Obagi niet, aangezien deze relateren aan het gebruik van Nu-Derm® of andere producten van Obagi Medical Products samen met of in plaats van ZO Skin Health, Inc. products. 'ZO' is een geregistreerde handelsnaam van ZO Skin Health, Inc.. 'Obagi' en 'Obagi Nu-Derm' zijn geregistreerde handelsnamen van Obagi Medical Products, Inc.

© Copyright 2014, ZO Skin Health, Inc. & JC Imp B.V. - Alle rechten voorbehouden.